Praktijkinfo

Actuele wachttijd
Vanwege veel aanmeldingen worden er op dit moment in Taarlo geen nieuwe patiënten aangenomen. De praktijk hanteert geen wachtlijst.

Waarneming bij afwezigheid
Hierin wordt samengewerkt met collega-psychiaters in de regio. In geval van mijn afwezigheid wordt u via het telefoonnummer van de praktijk (0592 – 868172) geïnformeerd op welke collega een beroep kunt doen. Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantooruren kunt u altijd terecht bij de (waarnemend) huisarts of huisartsenpost in uw regio. Daar kan beoordeeld worden of het nodig is u door te verwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

Privacy
Als psychiater ben ik gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Alle gegevens over uw behandeling worden als vertrouwelijke informatie bewaard. Vanzelfsprekend heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Dit betekent dat elke vorm van overleg of berichtgeving, aan personen op instellingen anders dan uw verwijzer, alleen plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming. Hiervoor vraag ik meestal om uw handtekening. Uw ziektekostenverzekeraar ontvangt als voorwaarde voor vergoeding alleen bericht in de vorm van een gecodeerde diagnose en informatie over tijdstippen en duur van de behandeling. Diegenen die de voorkeur geven aan maximale anonimiteit kunnen de kosten voor de behandeling buiten een ziektekostenverzekering per consult contant voldoen en ontvangen een factuur.

Klachten
Als u klachten over mij of uw behandeling heeft. dan stel ik het op prijs dat u deze met mij bespreekt. Als het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u een beroep doen op bemiddeling via de klachtenfunctionaris. Praktijk Van der Ziel is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De klachtenfunctionaris is per email bereikbaar via
klachtenfunctionaris@nvvp.net

Kwaliteitsstatuut
Alle aanbieders van “geneeskundige GGZ” binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht een Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het Kwaliteitsstatuut van Praktijk Van der Ziel vindt u hier.

Praktijk van der Ziel Taarlo
Praktijk van der Ziel Amsterdam