Werkwijze

Aanmelding
Via uw huisarts kunt u doorverwezen worden voor diagnostiek, second opinion en behandeling. Een verwijsbrief met verwijzing naar de specialistische GGZ, gedateerd vóór aanvang van de behandeling, is nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar.

Intake
In een of enkele gesprekken probeer ik samen met u een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten. Hierbij gaat het behalve om ziekteverschijnselen ook om factoren die u belemmeren in uw herstel, of juist uw herstel kunnen bevorderen. Dit kan ook betrekking hebben op levenservaringen. Iedereen heeft geleerd met uitdagingen en problemen om te gaan, en hiervoor eigen methoden of een eigen stijl ontwikkeld. Soms zijn deze ervaringen niet opgewassen tegen de belasting van alledag. Ook komt het voor dat mensen onder invloed van ziekte minder goed tot hun recht komen in werk of in relaties. Samen met u probeer ik een doelgericht behandelplan op te stellen. Om goed te kunnen afstemmen op wat nodig is, en waar het voor u om gaat, is uw eigen inbreng van groot belang.

Behandeling
Als psychiater en dus medisch specialist kunt u op mij een beroep doen voor psychiatrische behandeling van de meest voorkomende ziekten, zoals angst, depressie of lichte vormen van psychose. Uitzondering betreft ernstige verslavingsproblematiek, eetstoornissen of intensieve zorg met noodzaak tot 7 * 24h bereikbaarheid.

Wanneer ziekte zoals extreme angst of depressie op de voorgrond staat, schrijf ik soms medicatie voor. U kunt hierbij ook denken aan het gebruik van beschermende medicatie, bedoeld om terugval in depressie of manie te voorkomen, bij bipolaire stoornis (manisch depressiviteit). Het kan ook voorkomen dat medicatie die u voor bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen gebruikt, een ongunstig effect heeft op uw psychisch functioneren. Samen met u en uw verwijzer wordt dan gezocht naar een oplossing. Als dit bijdragend is, verricht ik aanvullend onderzoek (zoals bloedonderzoek of ECG). Dit kan ook noodzakelijk zijn voor verantwoord medicatiegebruik. Wanneer eigen vaardigheden tekort schieten om te kunnen herstellen, kunt u op mij een beroep doen voor psychotherapie. Hierbij kunt u denken aan (cognitieve) gedragstherapie, maar ook aan meer inzichtgevende of psychodynamische therapie, of ervaringsgerichte schematherapie. Genoemde methoden kunnen u helpen uw eigen sterkte en kwetsbaarheid in moeilijke situaties beter en sneller te herkennen, zodat u hierin effectiever reageert en u meer ontspannen kunt functioneren. Ook kunt u bij mij terecht voor ondersteunende behandeling bij meer existentiële problemen: dat wat betrekking heeft op zingeving, of betekenis aan het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eenzaamheid, angst voor verlies, dood en rouw. Het is niet altijd noodzakelijk uitgebreid terug te kijken naar jeugdervaringen. Misschien heeft u eerder ervaren dat het in herinnering brengen van pijnlijke gebeurtenissen u in sterke mate uit balans brengt. In dat geval is een meer praktische benadering, gericht op verbetering van uw dagelijks functioneren, meer geschikt.

De praktijk is in noodgevallen bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Bij grote nood kunt u in de avond-, nacht en weekenduren een beroep doen op de huisartsenpost. In geval van ziekte of afwezigheid anderszins neemt een collega-psychiater voor mij waar.

ROM (Routine Outcome Measurement)
Door de zorgverzekeraars en GGZ-brancheorganisaties is verplicht gesteld dat het effect van uw behandeling wordt gemeten. Voorafgaand aan de behandeling wordt u per mail een korte vragenlijst toegestuurd door de organisatie Embloom. Bij afsluiting van de behandeling wordt deze vragenlijst herhaald. De vragenlijst geeft een indruk van de aard en ernst van uw klachten en het effect van de behandeling. De uitslagen (scores) van de vragenlijst worden naar de praktijk gestuurd en ook (dit is verplicht tenzij u schriftelijk bezwaar maakt) anoniem verzonden naar de Alliantie Kwaliteit (Akwa) GGZ. Deze organisatie gebruikt de geanonimiseerde gegevens voor effectmeting van behandeling. De uitslagen van de vragenlijst is niet op u persoonlijk terug te herleiden.